Dochody uzyskane za granicą

Pracowałeś za granicą?

Rozliczymy Twoje zagraniczne dochody w polskim urzędzie skarbowym na druku PIT-36 + PIT-ZG!

Rozliczenie w Polsce dochodów osiągniętych za granicą jest o wiele bardziej skomplikowane niż rozliczenie dochodów osiągniętych w Polsce. W tym przypadku bowiem sami musimy ustalić czy podlegamy obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jaką metodę obliczenia dochodów wybrać, musimy dokonać przeliczeń na polską walutę, ustalić koszty uzyskania przychodu oraz na końcu obliczyć zapłacony podatek.
Przed przystąpieniem do rozliczenia dochodów osiągniętych za granicą musimy rozstrzygnąć czy podlegamy ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W tym przypadku znaczenie ma faktyczne miejsca zamieszkania oraz posiadania tzw. ośrodka interesów życiowych. Jeśli wyjechaliśmy do pracy za granicę na jakiś czas, pozostawiając w Polsce swoją rodzinę, jeśli posiadamy w Polsce mieszkanie lub dom, konto w banku, inwestycje lub jakieś ruchomości to oznacza to, że nasz ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce i to w Polsce podlegamy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Skoro tak to w jaki sposób te zagraniczne dochody rozliczyć w Polsce?
Do tego celu będziemy musieli posłużyć się jedną z metod obliczania dochodów zagranicznych - metodą wyłączenia z progresją lub metodą proporcjonalnego odliczenia. Wybór metody jaką zastosujemy do rozliczenia naszych dochodów uwarunkowany jest rodzajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jaka została zawarta pomiędzy naszym krajem a krajem w którym dochody te osiągnęliśmy.

W poniższych tabelach znajduje się wykaz Państw z którymi Polska ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z uwzględnieniem podziału ze względu na rodzaj metody obliczenia dochodów zagranicznych. W tabeli zawarto również wysokość diet zagranicznych za dobę podróży obowiązującą w poszczególnych państwach.

Wysokość diet zagranicznych cz.1

Metoda proporcjonalnego odliczenia

Poniższa tabela prezentuje wysokość diet zagranicznych dla krajów w których obowiązuje metoda proporcjonalnego odliczenia:

Metoda proporcjonalnego odliczenia
Wysokość diety od 01.03.2013
Australia
88 AUD
Austria (2019 r.)*
52 EUR
Belgia
48 EUR
Chile
60 USD
Dania ( 2010 r.)
406 DKK
Dania (2021 r. )*
406 DKK
Egipt
55 USD
Finlandia (2020 r. )*
48 EUR
Grecja (2022 r. )*
48 EUR
Holandia
50 EUR
Irlandia (2020 r. )* 52 EUR
Islandia
56 EUR
Izrael (2020 r. )* 50 EUR
Japonia (2020 r. )* 7532 JPY
Jordania (2021 r. )* 40 EUR
Kanada (2021 r. )* 71 CAD
Korea Płd.
46 EUR
Litwa (2020 r. )* 39 EUR
Macedonia
39 EUR
Malezja
41 EUR
Mołdawia
41 EUR
Norwegia (2021 r. )* 451 NOK
Nowa Zelandia (2020 r. )* 58 USD
Pakistan (2021 r. )* 38 EUR
Portugalia (2021 r. )* 49 EURO
Rosja
48 EUR
Słowacja (2020 r. )* 43 EUR
Słowenia (2019 r. )* 41 EUR
Ukraina
41 EUR
USA
59 USD
Wielka Brytania (2020 r. )* 35 GBP

Wysokość diet zagranicznych cz.2

Metoda wyłączenia z progresją

Poniższa tabela prezentuje wysokość diet zagranicznych dla krajów w których obowiązuje metoda wyłączenia z progresją:
 
Metoda wyłączenia z progresją
Wysokość diety od 01.03.2013
Albania
41 EUR
Austria (2009 r. 2018 r. )
52 EUR
Bułgaria
40 EUR
Chiny
55 EUR
Chorwacja
42 EUR
Cypr
43 EUR
Czechy
41 EUR
Dania (2011 r. 2020 r.)
406 DKK
Estonia
41 EUR
Francja
50 EUR
Grecja
48 EUR
Hiszpania
50 EUR
Irlandia
52 EUR
Japonia ( 2019 r.)
7532 JPY
Kanada ( 2020 r.)
71 CAD
Litwa ( 2019 r.)
39 EUR
Luksmeburg
48 EUR
Łotwa
57 EUR
Meksyk
53 USD
Niemcy
49 EUR
Norwegia ( 2020 r.)
451 NOK
Nowa Zelandia ( 2019 r.)
58 USD
Portugalia ( 2020 r.)
49 EUR
Rumunia
38 EUR
Słowacja ( 2019 r.)
43 EUR
Słowenia ( 2018 r.) 41 EUR
Szwajcaria
88 CHF
Szwecja
459 SEK
Turcja
53 USD
Węgry
44 EUR
Wielka Brytania ( 2019 r.)
35 GBP
Włochy
48 EUR
* - oznaczono państwa z którymi zmiana metody opodatkowania nastąpiła na mocy Konwecji MLI
- z podanym rokiem oznacza, że umowa obowiązywała do tego roku włącznie lub począwszy od tego roku

Ulga abolicyjna

Osoby, które osiągnęły dochody z pracy za granicą do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia (kraje wymienione w lewej tabeli) mogą zastosować do swoich dochodów tzw.ulgę abolicyjną. Ulga ta polega na odliczeniu różnicy w kwocie podatku jaka powstaje w przypadku gdy do tych dochodów zastosujemy drugą z metod obliczenia podatku czyli metodę wyłączenia z progresją. W praktyce zastosowanie ulgi ma na celu zrównanie dwóch metod wyliczania podatku i tym samym zrównania konsekwencji podatkowych dla osób osiągających dochody za granicą bez względu na miejsce ich osiągania. Zastosowanie ulgi wiąże się oczywiście z obowiązkiem wypełnienia i złożenia zeznania rocznego PIT-36 bez względu na to czy oprócz dochodów osiągniętych za granicą podatnik uzyskiwał w tym samym roku dochody w Polsce. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność samodzielnego wyliczenia kwoty ulgi i wpisania jej w odpowiednie pole załącznika PIT-O (w dziale odliczenia od podatku).
UWAGA! Począwszy od rozliczenia za 2021 rok ulga abolicyjna jest limitowana. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł.
 

Odliczenie składek na ubezpieczenie zapłacone za granicą

Jak co roku podatnik ma także możliwość odliczenia od dochodu lub podatku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w innych krajach pod warunkiem że nie zostały one już odliczone od podstawy opodatkowania albo podatku w kraju w którym zostały poniesione. Dodatkowo należy dość dobrze znać system ubezpieczeniowy danego kraju aby prawidłowo zakwalifikować zapłacone tam składki. Pamiętać należy również, że składki na ubezpieczenie społeczne odlicza się w Polsce od dochodu, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku i to w wysokości nie przekraczającej 7,75% podstawy tego ubezpieczenia (do roku 2021). Od 2022 roku zlikwidowano możliwość odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych od podatku.
 

Wspólne rozliczenie małżonków a dochody osiągnięte za granicą

Ważne! Osoby uzyskujące dochody za granicą, powinny rozważyć zasadność wspólnego rozliczenia z małżonkiem który osiąga dochody tylko w Polsce. Często bowiem okazuje się, że takie wspólne rozliczenie małżonków, gdy jeden osiąga dochody za granicą, jest mniej korzystne niż gdyby małżonkowie rozliczali się oddzielnie. Jest to chyba jedyny przypadek gdy oddzielne rozliczenia małżonków są bardziej korzystne od rozliczenia wspólnego. Oczywiście każdy przypadek należy traktować indywidualnie, najlepiej jest przeprowadzić symulację rozliczenia wspólnego małżonków oraz indywidualnego dla każdeo z małzonków z osobna i na tej podstawie zadecydować jaką formę rozliczenia zastosować. Rozliczenie wspólne małżonków to przywilej, a nie obowiązek - każdy podatnik ma prawo zdecydować w jakie formie (wspólnie czy indywidulanie) rozliczy swój podatek dochodowy za dany rok podatkowy. Co ważne - raz przyjęta zasada nie musi obowiązywać w kolejnych latach, bowiem co roku małżonkowie mają prawo wyboru co do sposobu rozliczenia.
Jeśli do obliczenia dochodów osiągniętych za granicą w naszym przypadku zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją to oznacza to, że dochody te są ZWOLNIONE z opodatkowania w Polsce. Posłużą nam one jedynie do określenia indywidualnej stawki podatku dochodowego jaką musimy zastosować do innych dochodów osiągniętych w tym samym roku w Polsce. Jeśli w roku tym nie osiągneliśmy w Polsce żadnych dochodów nie musimy nawet składać zeznania podatkowego w Polsce - jesteśmy ZWOLNIENI z tego obowiązku jak również z obowiązku dopłaty jakiegokolwiek podatku.
 
Jeżeli natomiast do obliczenia dochodów osiągniętych za granicą zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia to oznacza to, że dochody te należy OPODATKOWAĆ w Polsce z uwzględnieniem zapłaconego w tych Państwach podatku dochodowego.
 
Metoda przeliczenia dochodów na walutę krajową, obliczania przysługujących diet czy kosztów uzyskania przychodu jest taka sama bez względu na zastosowaną metodę opodatkowania dochodów zagranicznych. Przeliczenia uzyskiwanych dochodów dokonujemy z uwzględnieniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania wynagrodzenia. Jako podstawę uzyskanego wynagrodzenia przyjmujemy wynagrodzenie brutto, przed odjęciem ewentualnych potrąceń na ubezpieczenie, noclegi i inne opłaty. Tak obliczony przychód możemy pomniejszyć o należne diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym trwał stosunek służbowy, stosunek pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczy stosunku pracy w wysokości 30% diety zagranicznej obowiązującej w danym Państwie. Od tak ustalonej kwoty przychodu możemy odjąć jeszcze koszty uzyskania przychodu w wysokości takiej samej jakby dochody te były uzyskiwane w Polsce. Obliczona kwota dochodu w zależności od metody opodatkowania podlega wpisaniu do odpowiedniego pola w załączniku PIT-ZG zeznania PIT-36.
    Copyright ©2019 pityroczne.pl, Biuro Rachunkowe CELKOM Kancelaria Doradztwa Podatkowego
All Rights Reserved, Wszelkie prawa zastrzeżone