pierwszy

pierwszy
Ulga prorodzinna za rok 2015 nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Nadal wynosi 1.112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko dziecko oraz 2000,04 zł w przypadku trzeciego dziecka i 2700,00 zł w przypadku każdego kolejnego potomka. Nadal istnieje możliwość odzyskania ulgi także w przypadku braku podatku lub jego niewystarczającej wysokości. W takim wypadku limit odliczenia stanowi suma składek na ZUS społecznych i zdrowotnych odprowadzonych za pracownika. Należy pamiętać że w przypadku odliczenia jednego dziecka dochód podatnika nie może przekroczyć 56 tys.zł, a łączny dochód małżonków 112 tys.zł. Odliczyć od podatku można ulgę z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych małoletnich, uczących się do skończenia przez nie 25-go roku życia oraz bez względu na wiek, pod warunkiem że jest na nie pobierany zasiłek pielęgnacyjny.
więcej >>>

pierwszy Ulga na internet nie uległa zmianie i odliczeniu za rok 2015 podlega nadal maksymalnie 760 zł poniesionych wydatków. Za poniesione wydatki uważa się kwoty faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym bez względu jakiego okresu dotyczą i jakie daty wystawienia widnieją na fakturach VAT.
Wydatki na internet nie muszą być już potwierdzone fakturą VAT, może być to każdy inny dowód z którego wynika poniesienie kosztu, np.potwierdzenie dokonania wpłaty lub przelewu.
pierwszy Z uwagi na likwidację kilka lat temu ulgi budowlanej i remontowej nie odliczysz już niestety od swojego podatku dochodowego wydatków poniesionych na remont czy budowę. Możesz jednak w inny sposób starać się o odzyskanie części poniesionych wydatków składając odrębny wniosek VZM-1. Wystarczy, że posiadasz faktury VAT dokumentujące te wydatki. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Odwiedź przygotowaną przez nas stronę www.odzyskajvat.pl poświęconą odzyskaniu części podatku VAT od materiałów budowlanych. Znajdziesz tam również informacje jak skorzystać z naszej oferty wypełnienia wniosku VZM-1.
Dochody osiągnięte za granicą


Pracowałeś za granicą?

Chcesz uzyskać zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego?

Pomożemy Ci - sporządzimy Twoje rozliczenie dochodów z zagranicy PIT-36+PIT-ZG!

Rozliczenie w Polsce dochodów osiągniętych za granicą jest o wiele bardziej skomplikowane niż rozliczenie dochodów osiągniętych w Polsce. W tym przypadku bowiem sami musimy ustalić czy podlegamy obowiązkowi podatkowemu w Polsce, jaką metodę obliczenia dochodów wybrać, musimy dokonać przeliczeń na polską walutę, ustalić koszty uzyskania przychodu oraz na końcu obliczyć zapłacony podatek.

Przed przystąpieniem do rozliczenia dochodów osiągniętych za granicą musimy rozstrzygnąć czy podlegamy ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W tym przypadku znaczenie ma faktyczne miejsca zamieszkania oraz posiadania tzw. ośrodka interesów życiowych. Jeśli wyjechaliśmy do pracy za granicę na jakiś czas, pozostawiając w Polsce swoją rodzinę, jeśli posiadamy w Polsce mieszkanie lub dom, konto w banku, inwestycje lub jakieś ruchomości to oznacza to, że nasz ośrodek interesów życiowych znajduje się w Polsce i to w Polsce podlegamy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Skoro tak to w jaki sposób te zagraniczne dochody rozliczyć w Polsce?
Do tego celu będziemy musieli posłużyć się jedną z metod obliczania dochodów zagranicznych - metodą wyłączenia z progresją lub metodą proporcjonalnego odliczenia. Wybór metody jaką zastosujemy do rozliczenia naszych dochodów uwarunkowany jest rodzajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jaka została zawarta pomiędzy naszym krajem a krajem w którym dochody te osiągnęliśmy.

W poniższej tabeli znajduje się wykaz Państw z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z uwzględnieniem podziału ze względu na rodzaj metody obliczenia dochodów zagranicznych. W tabeli zawarto również wysokość diet zagranicznych za dobę podróży obowiązującą w poszczególnych państwach.

Metoda wyłączenia z progresją
Wysokość diety do 28.02.2013
Wysokość diety od 01.03.2013
Albania
36 EUR
41 EUR
Austria (od 01.01.2009 r.)
45 EUR
52 EUR
Bułgaria
36 EUR
40 EUR
Chiny
46 USD
55 EUR
Chorwacja
36 EUR
42 EUR
Cypr
33 EUR
43 EUR
Czechy
33 EUR
41 EUR
Dania (od 01.01.2011 r.)
324 DKK
406 DKK
Estonia
39 EUR
41 EUR
Francja
45 EUR
50 EUR
Grecja
45 EUR
48 EUR
Hiszpania
48 EUR
50 EUR
Irlandia
45 EUR
52 EUR
Japonia
6900 JPY
7532 JPY
Kanada
67 CAD
71 CAD
Litwa
33 EUR
39 EUR
Luksmeburg
45 EUR
48 EUR
Łotwa
48 EUR
57 EUR
Meksyk
40 USD
53 USD
Niemcy
42 EUR
49 EUR
Norwegia
401 NOK
451 NOK
Nowa Zelandia
43 USD
58 USD
Portugalia
48 EUR
49 EUR
Rumunia
36 EUR
38 EUR
Słowacja
33 EUR
43 EUR
Szwajcaria
78 CHF
88 CHF
Szwecja
351 SEK
459 SEK
Turcja
33 EUR
53 USD
Węgry
33 EUR
44 EUR
Wielka Brytania
32 GBP
35 GBP
Włochy
42 EUR
48 EUR

Metoda proporcjonalnego odliczenia
Wysokość diety do 28.02.2013
Wysokość diety od 01.03.2013
Australia
87 AUD
88 AUD
Austria (do 31.12.2008 r.)
45 EUR
52 EUR
Belgia
45 EUR
48 EUR
Chile
42 USD
60 USD
Dania (do 31.12.2010 r.)
324 DKK
406 DKK
Egipt
49 USD
55 USD
Finlandia
42 EUR
48 EUR
Holandia
42 EUR
50 EUR
Islandia
36 EUR
56 EUR
Korea Płd.
36 EUR
46 EUR
Macedonia
33 EUR
39 EUR
Malezja
42 USD
41 EUR
Mołdawia
45 USD
41 EUR
Rosja
50 USD
48 EUR
Ukraina
48 USD
41 EUR
USA
46 USD
59 USD

Jeśli do obliczenia dochodów osiągniętych za granicą w naszym przypadku zastosowanie ma metoda wyłączenia z progresją to oznacza to, że dochody te są ZWOLNIONE z opodatkowania w Polsce. Posłużą nam one jedynie do określenia indywidualnej stawki podatku dochodowego jaką musimy zastosować do innych dochodów osiągniętych w tym samym roku w Polsce. Jeśli w roku tym nie osiągneliśmy w Polsce żadnych dochodów nie musimy nawet składać zeznania podatkowego w Polsce - jesteśmy ZWOLNIENI z tego obowiązku jak również z obowiązku dopłaty jakiegokolwiek podatku.

Jeżeli natomiast do obliczenia dochodów osiągniętych za granicą zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia to oznacza to, że dochody te należy OPODATKOWAĆ w Polsce z uwzględnieniem zapłaconego w tych Państwach podatku dochodowego.

Metoda przeliczenia dochodów na walutę krajową, obliczania przysługujących diet czy kosztów uzyskania przychodu jest taka sama bez względu na zastosowaną metodę opodatkowania dochodów zagranicznych. Przeliczenia uzyskiwanych dochodów dokonujemy z uwzględnieniem średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania wynagrodzenia. Jako podstawę uzyskanego wynagrodzenia przyjmujemy wynagrodzenie brutto, przed odjęciem ewentualnych potrąceń na ubezpieczenie, noclegi i inne opłaty. Tak obliczony przychód możemy pomniejszyć o należne diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym trwał stosunek służbowy, stosunek pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczy stosunku pracy w wysokości 30% diety zagranicznej obowiązującej w danym Państwie. Od tak ustalonej kwoty przychodu możemy odjąć jeszcze koszty uzyskania przychodu w wysokości takiej samej jakby dochody te były uzyskiwane w Polsce. Obliczona kwota dochodu w zależności od metody opodatkowania podlega wpisaniu do odpowiedniego pola w załączniku PIT-ZG zeznania PIT-36.

Ulga abolicyjna oraz odliczenie składek na ubezpieczenie

Osoby, które osiągnęły w 2012 roku dochody z pracy za granicą do których zastosowanie ma metoda proporcjonalnego odliczenia (kraje wymienione w prawej kolumnie)) ponownie tak jak w roku poprzednim mogą zastosować do swoich dochodów tzw.ulgę abolicyjną. Ulga ta polega na odliczeniu różnicy w kwocie podatku jaka powstaje w przypadku gdy do tych dochodów zastosujemy drugą z metod obliczenia podatku czyli metodę wyłączenia z progresją. W praktyce zastosowanie ulgi ma na celu zrównanie dwóch metod wyliczania podatku i tym samym zrównania konsekwencji podatkowych dla osób osiągających dochody za granicą bez względu na miejsce ich osiągania. Zastosowanie ulgi wiąże się oczywiście z obowiązkiem wypełnienia i złożenia zeznania rocznego PIT-36 bez względu na to czy oprócz dochodów osiągniętych za granicą podatnik uzyskiwał w tym samym roku dochody w Polsce. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność samodzielnego wyliczenia kwoty ulgi i wpisania jej w odpowiednie pole załącznika PIT-O (w dziale odliczenia od podatku).

Po raz kolejny w 2012 roku podatnik ma również możliwość odliczenia od dochodu lub podatku składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych w innych krajach pod warunkiem że nie zostały one już odliczone od podstawy opodatkowania albo podatku w kraju w którym zostały poniesione. Dodatkowo należy dość dobrze znać system ubezpieczeniowy danego kraju aby prawidłowo zakwalifikować zapłacone tam składki. Pamiętać należy również, że składki na ubezpieczenie społeczne odlicza się w Polsce od dochodu, natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku i to w wysokości nie przekraczającej 7,75% podstawy tego ubezpieczenia.

Ważne! Osoby uzyskujące dochody za granicą, powinny rozważyć zasadność wspólnego rozliczenia z małżonkiem który osiąga dochody tylko w Polsce. Często bowiem okazuje się, że takie wspólne rozliczenie małżonków, gdy jeden osiąga dochody za granicą, jest mniej korzystne niż gdyby małżonkowie rozliczali się oddzielnie. Jest to chyba jedyny przypadek gdy oddzielne rozliczenia małżonków są bardziej korzystne od rozliczenia wspólnego. Oczywiście każdy przypadek należy traktować indywidualnie, najlepiej jest po prostu przeprowadzić symulację rozliczenia wspólnego oraz indywidualnego i na tej podstawie zadecydować jaką formę rozliczenia zastosować.