pierwszy

pierwszy
Ulga prorodzinna za rok 2015 nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Nadal wynosi 1.112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko dziecko oraz 2000,04 zł w przypadku trzeciego dziecka i 2700,00 zł w przypadku każdego kolejnego potomka. Nadal istnieje możliwość odzyskania ulgi także w przypadku braku podatku lub jego niewystarczającej wysokości. W takim wypadku limit odliczenia stanowi suma składek na ZUS społecznych i zdrowotnych odprowadzonych za pracownika. Należy pamiętać że w przypadku odliczenia jednego dziecka dochód podatnika nie może przekroczyć 56 tys.zł, a łączny dochód małżonków 112 tys.zł. Odliczyć od podatku można ulgę z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych małoletnich, uczących się do skończenia przez nie 25-go roku życia oraz bez względu na wiek, pod warunkiem że jest na nie pobierany zasiłek pielęgnacyjny.
więcej >>>

pierwszy Ulga na internet nie uległa zmianie i odliczeniu za rok 2015 podlega nadal maksymalnie 760 zł poniesionych wydatków. Za poniesione wydatki uważa się kwoty faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym bez względu jakiego okresu dotyczą i jakie daty wystawienia widnieją na fakturach VAT.
Wydatki na internet nie muszą być już potwierdzone fakturą VAT, może być to każdy inny dowód z którego wynika poniesienie kosztu, np.potwierdzenie dokonania wpłaty lub przelewu.
pierwszy Z uwagi na likwidację kilka lat temu ulgi budowlanej i remontowej nie odliczysz już niestety od swojego podatku dochodowego wydatków poniesionych na remont czy budowę. Możesz jednak w inny sposób starać się o odzyskanie części poniesionych wydatków składając odrębny wniosek VZM-1. Wystarczy, że posiadasz faktury VAT dokumentujące te wydatki. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Odwiedź przygotowaną przez nas stronę www.odzyskajvat.pl poświęconą odzyskaniu części podatku VAT od materiałów budowlanych. Znajdziesz tam również informacje jak skorzystać z naszej oferty wypełnienia wniosku VZM-1.
MATERIAŁY DO POBRANIA


Poniżej znajdziesz darmowe programy do wypełniania zeznań rocznych PIT, druki deklaracji podatkowych PIT wraz z załącznikami - wszystkie aktualnie obowiązujące przy składaniu zeznania rocznego PIT za rok 2017.

DARMOWE PROGRAMY
do samodzielnego wypełniania PIT za rok 2017
POBIERZ Program PITY 2017 autorstwa Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS INFOR umożliwia oprócz wypełnienia zeznania rocznego PIT jego elektroniczną wysyłkę do urzędu skarbowego (także bez podpisu elektronicznego) - szczególnie polecamy!
POBIERZ Program udostępniany przez fundację Nowa Nadzieja z Kalisza, do pobrania również na stronie fundacji www.nowanadzieja.com.pl oraz stronie www.darmowepity.pl. Popularny program z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za pomocą którego również wyślesz elektronicznie swojego PIT-a.
FORMULARZE PDF
rozliczenie roczne za rok 2017
PIT-28 Zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT-37 Zeznanie roczne o wysokości dochodu (poniesionej straty) którzy uzyskiwali przychodu za pośrednictwem płatnika ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytyłu wynagrodzeń ze stosunku pracy, rent i emerytur krajowych, świadczeń przedemerytalnych, stypendiów, przychodów z umów zleceniem lub o dzieło, zasiłków pieniężnych, przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, którzy nie prowadzili w roku podatkowym działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych wg.skali podatkowej, którzy nie doliczają do swoich dochodów dochodów małoletnich dzieci i nie obniżają dochodu o straty z lat poprzednich
PIT-36 Zeznanie roczne o wysokości dochodu (poniesionej straty) przeznaczone dla podatników którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą, działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub osiągających przychody najmu lub dzierżawy, ze źródeł położonych za granicą lub byli zobowiązani do samodzielnego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, których małoletnie dzieci uzyskały dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodem rodziców
PIT-36L Zeznanie roczne o wysokości dochodu (poniesionej straty dla podatników opodatkowanych liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg.stawki 19%
PIT-38 Zeznanie roczne o wysokości dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną lub z tytułu objęcia tych udziałów w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci
PIT-39 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przeznaczone dla podatników którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI DO FORMULARZY PDF (tylko do wydruku)
rozliczenie roczne za rok 2017
PIT-28/A Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnych charakterze
załącznik do zeznania rocznego PIT-28
PIT-28/B Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osó fizycznych
załącznik do zeznania rocznego PIT-28
PIT-B Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
załącznik do zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L
PIT-D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych
załącznik do zeznania rocznego PIT-37, PIT-36
PIT-O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych
załącznik do zeznania rocznego PIT-28, PIT-37, PIT-36
PIT-ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i o zapłaconym podatku
załącznik do zeznania rocznego PIT-36, PIT-36L
PIT-M Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
załącznik do zeznania rocznego PIT-36
BROSZURY INFORMACYJNE PRZYGOTOWANE PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROCZNEGO ZA ROK 2015
Krok po kroku czyli jak rozliczyć PIT za 2014 r.
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej za granicą
Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych
Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy
Ulga rehabilitacyjna
Ulga na dzieci
Ulga na internet
Ulga dla honorowych krwiodawców