pierwszy

pierwszy
Ulga prorodzinna za rok 2015 nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Nadal wynosi 1.112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko dziecko oraz 2000,04 zł w przypadku trzeciego dziecka i 2700,00 zł w przypadku każdego kolejnego potomka. Nadal istnieje możliwość odzyskania ulgi także w przypadku braku podatku lub jego niewystarczającej wysokości. W takim wypadku limit odliczenia stanowi suma składek na ZUS społecznych i zdrowotnych odprowadzonych za pracownika. Należy pamiętać że w przypadku odliczenia jednego dziecka dochód podatnika nie może przekroczyć 56 tys.zł, a łączny dochód małżonków 112 tys.zł. Odliczyć od podatku można ulgę z tytułu wychowywania w roku podatkowym dzieci własnych lub przysposobionych małoletnich, uczących się do skończenia przez nie 25-go roku życia oraz bez względu na wiek, pod warunkiem że jest na nie pobierany zasiłek pielęgnacyjny.
więcej >>>

pierwszy Ulga na internet nie uległa zmianie i odliczeniu za rok 2015 podlega nadal maksymalnie 760 zł poniesionych wydatków. Za poniesione wydatki uważa się kwoty faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym bez względu jakiego okresu dotyczą i jakie daty wystawienia widnieją na fakturach VAT.
Wydatki na internet nie muszą być już potwierdzone fakturą VAT, może być to każdy inny dowód z którego wynika poniesienie kosztu, np.potwierdzenie dokonania wpłaty lub przelewu.
pierwszy Z uwagi na likwidację kilka lat temu ulgi budowlanej i remontowej nie odliczysz już niestety od swojego podatku dochodowego wydatków poniesionych na remont czy budowę. Możesz jednak w inny sposób starać się o odzyskanie części poniesionych wydatków składając odrębny wniosek VZM-1. Wystarczy, że posiadasz faktury VAT dokumentujące te wydatki. Chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat? Odwiedź przygotowaną przez nas stronę www.odzyskajvat.pl poświęconą odzyskaniu części podatku VAT od materiałów budowlanych. Znajdziesz tam również informacje jak skorzystać z naszej oferty wypełnienia wniosku VZM-1.
ULGI I ODLICZENIA


Każdy podatnik podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg.skali podatkowej ma możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia lub z coraz mniej licznych ulg i odliczeń tak aby zmniejszyć swoje obciążenia fiskalne.

PREFERENCYJNE ROZLICZENIE

Wyboru preferencyjnego rozliczenia dochodów wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko możemy dokonać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Oznacza to, że jeśli nie złożymy swojego zeznania rocznego w obowiązującym terminie to nie będziemy mogli skorzystać z preferencji i pozostanie nam tylko indywidualne rozliczenie swoich dochodów. Nie będziemy mogli również po tym terminie złożyć korekty wcześniej złożonego indywidualnego PIT-u - taka korekta złożona po terminie 2 maja nie będzie bowiem skuteczna.

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW

Zastosowanie preferencyjnego rozliczenia może okazać się szczególnie korzystne wtedy gdy jeden z współmałżonków osiąga wysokie dochody (ponad 85 tys.zł w roku) lub gdy współmałżonek osiąga te dochody bardzo małe lub wcale. Aby skorzystać ze wspólnego rozliczenia małżonkowie muszą być w związku małżeńskim przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem sytuacji gdy jeden z małżonków w trakcie tego roku lub przed złożeniem zeznania rocznego umiera. Ustawodawca przewidział także w takiej sytuacji możliwość rozliczenia na preferencyjnych warunkach (art.6a ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

OSOBA SAMOTNIE WYCHOWUJĄCA DZIECKO

Osoby samotnie wychowujące dzieci mogą również skorzystać z preferencyjnego rozliczenia swoich dochodów - skorzystanie z takiej możliwości praktycznie zawsze przynosi korzyści podatkowe. Po pierwsze zyskują w ten sposób dodatkową kwotę wolną od podatku a jeśli dochód przekroczył próg podatkowy to zyskują dodatkowo dzięki zastosowaniu do części dochodów obniżonej stawki podatkowej. Skorzystać z tego rozliczenia mogą rodzice samotnie wychowujące swoje dzieci nie osiągające dochodów lub których dochody nie przekroczyły kwoty wolnej od dochodu.

ODLICZENIA OD DOCHODU

ULGA NA INTERNET

Wysokość odliczenia tak jak w latach poprzednich nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł. Kwota którą można odliczyć, dotyczy tylko wydatków związanych z korzystaniem z internetu, do odliczenia nie kwalifikują się wydatki poniesione na aktywację, instalację czy naprawę sieci internetowej.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest poniesienie przez podatnika wydatku (faktura musi być faktycznie opłacona w roku podatkowym którego dotyczy odliczenie) z tytułu użytkowania sieci internet oraz udokumentowanie tego wydatku fakturą VAT wystawioną na jego imię i nazwisko. Istotne przy tym jest aby z faktury wynikało jednoznacznie jakie wydatki dotyczą użytkowania sieci internetowej.
W sytuacji gdy użytkownikiem internetu sa małżonkowie i obywoje ponoszą wydatki związane z użytkowaniem sieci to obydwoje moga skorzystać z odliczenia, każdy do 760 zł. W takim wypadku faktury muszą być wystawione na dwoje małżonków. Należy pamiętać, że z ulgi można skorzystać jedynie przez 2 następujące po sobie lata, jeśli więc dotąd ulga na internet nie była odliczana to można ją odliczyć w PIT za rok 2015 i 2016.

DAROWIZNY NA CELE POŻYTKU PUBLICZNEGO

DAROWIZNY NA CELE KULTU RELIGIJNEGO

DAROWIZNY NA CELE KRWIODAWSTWA (DLA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI)

ULGA REHABILITACYJNA

ODLICZENIA OD PODATKU

ULGA NA DZIECI

W rozliczeniu za rok 2017 ulga na dzieci nie uległa zmianom w porównaniu do roku poprzedniego. Nadal można odliczyć ulgę także w przypadku braku podatku lub jego zbyt niskiej wysokości. Możliwe jest także odzyskanie ulgi na dziecko (dzieci) w pełnej wysokości również wtedy gdy podatek jest niższy, górnym limitem odliczenia w takim wypadku jest suma składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazanych w PIT-11 lub zapłaconych w trakcie roku.
Podanie jak w latach poprzednich kwota odliczenia na 3 dziecko wynosi 2000,04 zł a na każde kolejne dziecko wynosi 2700,00 zł. Skorzystać z odliczenia mogą podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie odliczą jej natomiast tzw."ryczałtowcy", a więc podatnicy rozliczający ryczałt od przychodów oraz opodatkowani podatkiem liniowym 19% (ulgi nie można odliczyć w PIT-28 i PIT-36L). W przypadku jednego dziecka odliczenie ulgi uzależnione jest od dochodów rodziców - w przypadku małżonków i osoby samotnie wychowującej dziecko dochód nie może przekroczyć 112 tys.zł, a w przypadku osoby indywidualnej dochód nie może przekroczyć 56 tys.zł. Ograniczenia te nie obowiązują w przypadku odliczenia ulgi na dwoje i więcej dzieci. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy wykonujący władzę rodzicielską, pełniący funkcję opiekuna prawnego jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało oraz sprawujący opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Prawo do ulgi prorodzinnej przysługuje podatnikowi, którego dziecko:
- nie jest pełnoletnie,
- które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
- pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach (o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym), jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub zysków kapitałowych w łącznej wysokości nie przekraczającej kwoty 3091 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.
Wysokość ulgi jest ustalana z uwzględnieniem miesięcy, w których podatnik faktycznie wychowywał (utrzymywał) dzieci, z tym że wystarczy wychowywać dziecko jeden dzień w miesiącu aby za ten miesiąc przysługiwało odliczenie.

ULGA ABOLICYJNA

Ulga dotyczy osób uzyskujących dochody ze źródeł położonych za granicą podlegających opodatkowaniu w Polsce do których zastosowanie ma tzw.metoda proporcjonalnego odliczenia. Ulga ma na celu zrównanie obciążeń podatkowych tych osób wynikających z różnic pomiędzy metodami unikania podwójnego opodatkowania. Podatnik ma prawo odliczyć różnicę w podatku dochodowym wyliczoną po zastosowaniem różnych metod opodatkowania dochodów zagranicznych, tj. wg.metody wyłączenia z progresją a metodą proporcjonalnego odliczenia.

KONTYNUACJA ULG Z LAT POPRZEDNICH

ULGA ODSETKOWA

ULGA BUDOWLANA I REMONTOWA

ULGA ZA WYSZKOLENIE UCZNIÓW